Inici Serveis DistribuÏdors Contacte i ubicaciÓ Suport
  La primera franquicia
a Espanya del
sector del software de gestió
 NOTA LEGAL


Objectiu de la política de privacitat
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant RGPD), SOLUCIONS INFORMATIQUES QUARS, S.L.U, a partir d'ara  Siquars, posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals:

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

SOLUCIONS INFORMATIQUES QUARS, S.L.U.
CIF: B63308647
C/UNIÓ 140. 08201 SABADELL (BARCELONA)

Activitat desenvolupada pel Responsable de Tractament: SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ DE MAQUINARI, SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SOFTWARE, SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE PAGINES WEB I SERVEIS D'ALLOTJAMENT I COPIES DE SEGURETAT.

Inscrita a: Registre Mercantil de Barcelona. Volum: 35952, Foli: 80, B272433, Inscripció: 1

Les dades de caracter personal que, si escau, es demanen per a la prestació dels serveis, seran tractades de conformitat amb la nostra Política de Privacitat.

El regim aplicable als cookies que es puguin utilitzar es regula en la nostra Política de Cookies.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres en els següents números i direcció:
Telefon: 93 727 32 61 / Correu Electronic: Siquars@siquars.com

Dades de contacte del delegat de Protecció de dades:
Siquars@siquars.com

D'acord amb el disposat en la normativa vigent, Siquars només recull les dades estrictament necessaries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuides per la Llei.

La present política de protecció de dades podra variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agencia Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per aixo que Siquars es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s'accedeixi als websites, així com a practiques del sector.

En els anteriors suposits Siquars anunciara, en aquesta pagina web, els canvis introduits amb la suficient antelació a la seva posada en practica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electronic o formularis electronics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas, tindran el caracter de confidencial pel personal d'Siquars que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜENCIES

VOLUNTARIETAT

S'informa als usuaris dels websites que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caracter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜENCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis oferts per Siquars, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caracter personal, del que és titular Siquars, podent-se exercir els drets pertinents segons la clausula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Organica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paragraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocopia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L'ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
C/Unió 142 . 08201 Sabadell (Barcelona) (PROTECCIÓ DE DADES)

Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electronic o qualsevol altre mitja, podra comunicar-ho, per qualsevol mitja del que quedi constancia de la seva recepció, a Siquars, a l'adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caracter basic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per Siquars i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas logic per a la prestació del servei.

Siquars és responsable d'aquests fitxers de dades de caracter personal, creats per i per a Siquars, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels productes de l'organització, així com la realització d'activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podra ser usada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caracter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electronic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

En el seu cas, es sol·licitara als usuaris el seu consentiment perque Siquars pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L'USUARI PERQUE LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER

L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l'acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entes que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a www.Siquars.com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L'USUARI

Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'usuari de la possible existencia de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer alie a Siquars tindra accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos Siquars col·laborara perque els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat sera exigible als citats tercers.

Siquars no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la propia prestació del servei.

Siquars no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la propia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D'INFORMACIÓ

Ocasionalment, Siquars envia un e-mail notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pagina web d'Siquars.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail a Siquars@Siquars.com (consignar l'adreça pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, sera d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estara supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la propia Siquars, tot aixo segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.

Siquars no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ SOBRE EL LLOC WEB

Li comuniquem que el responsable de la web, des d'on pot descarregar diferents aplicacions, és Siquars, amb Reg. Merc. de Barcelona. Volum: 35952, Foli: 80, B272433, Inscripció: 1, Cif B63308647, amb domicili al carrer Unio, 140 . 08201 . Sabadell . Barcelona . Espanya, amb domini d'Internet www.Siquars.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a la següent adreça de correu electronic: Siquars@Siquars.com.

CONCEPTE D'USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Siquars en el mateix moment que l'usuari accedeixi a la web. En conseqüencia, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Siquars no es fa responsable de les webs no propies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no propia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Siquars no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle alie a Siquars, ni es responsabilitza de cap perdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de Siquars, com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la web de Siquars.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

Tota la informació sobre les cookies utilitzades per Siquars es troba publicada en la seva Política de Cookies i esta disponible per a la consulta en el propi link o enllaç.

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pagines.

La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les arees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pagines web poden incloure incorreccions o errors tipografics.

De forma periodica s'incorporen canvis a la informació continguda.

Siquars pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Siquars ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, pero, si bé s'han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de Siquars.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TECNICA I DE CONTINGUT

Siquars declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Siquars no es fa responsable per caigudes de la xarxa, perdues de negoci a conseqüencia d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid electric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Siquars.

Siquars no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Siquars realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d'incidents.

En cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Siquars, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pagines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la materia.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pagines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de Siquars.

En conseqüencia, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, grafics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Siquars o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pagines web, així com el programari necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en materia de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pagines web sense permís previ i per escrit de Siquars.

En concret, i sense caracter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o logics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Siquars, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en materia de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Siquars és lliure de limitar l'accés a les pagines web, i als productes i/o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l'e-mail.

Siquars, en aquest sentit, podra establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pagines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenofobs, discriminatoris, pornografics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violencia o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviin a les pagines web de Siquars, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitja del servei de correu electronic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts aixo sigui possible, s'entén que autoritzen a Siquars per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o logics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Siquars, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuit, i que pel sol fet d'enviar per e-mail tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de Siquars.

D'acord amb lo assenyalat en el paragraf anterior, Siquars queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pagines web, sense que per aixo pugui entendre's que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tecnics, logics o tecnologics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pagines web, o de l'esforç portat a terme per Siquars pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pagines web de Siquars, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Siquars. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt sera considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Siquars sobre les pagines web i tots els continguts de les mateixes.

Siquars no assumira responsabilitat alguna davant conseqüencies derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumira responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc,... de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de Siquars.


Solucions Informatiques Quars, s.l.,
Nota legal - Política de cookies
Col·laborem amb: Techni-web Anunzia